Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa
przy Fedex Express

ul. Annapol 19, 03-236 Warszawa

Tel.: +48 695 770 166

www.ozzptfedex.pl          e-mail: kontakt@ozzptfedex.pl

KRS: 0000245509          NIP:  5242909432       REGON: 387092806    

Kim jesteśmy

Jesteśmy komórką organizacyjną Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, który jest organizacją ponadzakładową o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszoną w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

Nasz związek jest organizacją non profit. W swojej działalności kierujemy się etyką chrześcijańską oraz katolicką nauką społeczną. Doświadczenie opieramy na wartościach patriotyczno-narodowych.

Prowadzimy działalność w zakresie obrony godności praw i interesów pracowniczych osób zrzeszonych w Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

W chwili obecnej nasza organizacja działa działa u następujących pracodawców:

 1. FedEx Exspress Poland Sp. z o.o.
 2. AVILOG POLSKA Sp. z o.o.
 3. Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Nasze cele i zadania

tnt i fedex napis

Celami Związku są w szczególności:

 • Reprezentowanie i obrona praw oraz interesów pracowniczych, obywatelskich i socjalnych pracowników i innych osób zrzeszonych w Związku oraz ich rodzin.
 • Kształtowanie aktywności społecznej i etyki zawodowej, ochrona godności pracowników.
 • Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym.
 • Współdziałanie z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą na zasadach partnerskich.
 • Działanie na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka.
 • Integracja i umacnianie roli ruchu związkowego.

Związek dąży do osiągnięcia celów między innymi poprzez:

 • Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy, organizacji pracodawców, organów władzy naczelnej, terytorialnej, samorządowej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń w sprawach dotyczących zbiorowych interesów pracowników.
 • Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.
 • Prowadzenie rokowań oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa.
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenie, na zasadach określonych przepisami prawa, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.
 • Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy oraz współdziałanie z państwową inspekcją pracy.
 • Zajmowanie się warunkami życia emerytów, rencistów i osób przebywających na świadczeniach przedemerytalnych oraz ich rodzin.

 

Każdy problem można rozwiązać.

Pamiętaj!

„Twój problem, naszym problemem.”

Przyłącz się do nas razem możemy więcej.

 

Już dziś podejmij decyzję i wstąp w szeregi
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Fedex Express

Zaufaj nam - naprawdę warto

Skontaktuj się z nami